Kategorier
Allmänt

Så hittar du rätt advokat

Så hittar du rätt advokat. Att hamna i en prekär situation kan komma att kräva professionell hjälp. Detta oavsett om man hamnar i en ekonomisk tvist, om en tvist inom familjerätt eller om man misstänks för något typ av brott. Att ha en jurist – eller, som vid det senare exemplet – en advokat vid sin sida ger större möjligheter och en trygghet som kommer att behövas. Frågan är hur man hittar rätt advokat?

Helt enkelt är det inte. Det finns många faktorer som spelar in kring hur man ska välja advokat. Beroende på vad man exempelvis är misstänkt för typ av brott så bör också advokatens erfarenhet och kunskap matcha detta. Det vill säga: du ska söka en advokat med erfarenhet och kunskap mot det du behöver hjälp med. Ett tips är att gå i på Advokatsamfundets hemsida och använda den söktjänst de tillhandahåller.

Behöver du hjälp av en advokat i exempelvis Jönköping och där du misstänks för ett ekonomiskt brott så kan du också använda dessa sökord och därefter få ett antal namn/byråer föreslagna för dig. Det går naturligtvis även att använda Google för att hitta rätt advokat.

Hitta en erfaren advokat

Att välja en advokat handlar mycket om att hitta rätt personkemi. Du som klient ska dels trivas med den advokat du anlitar och dels också känna att du tryggt kan lägga ditt eget försvar i dennes händer. Lyhördhet är en nyckel i detta. Många upplever att de inte får komma till tals och att deras egna infallsvinklar och förslag blir negligerade i sammanhanget. Man upplever att advokaten kör sitt eget race oavsett.

Det handlar här om en balansgång: advokaten har kunskap, utbildning och erfarenhet som man själv saknar. Men, för den sakens skull så måste advokaten också verka för varje klients bästa och därmed så ska också klienten känna ett förtroende.

Personkemi är ytterst viktigt och ännu viktigare blir detta om det handlar om allvarligare typer av brott. Där kommer advokaten att, till mångt och mycket, vara den enda egentliga kontakt man har med omvärlden. Då är det också väldigt viktigt att man även kan tala om annat än det som primärt rör det specifika målet.

Vem betalar advokaten och juristen?

Är man misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan och dennes arvode bekostas av statliga medel – detta för att säkerställa att alla misstänkta får en chans till bästa möjliga försvar och en rättvis prövning. Skulle man bli frikänd så betalar man ingenting. Blir man däremot dömd för det brott man misstänks för så kan man – delvis eller fullt ut – blir ersättningsskyldig.

Mindre företeelser och tvister kan komma att bekostas av det egna rättsskyddet. Detta är inkluderat i hemförsäkringen och det är därmed också ytterst individuellt. Hur mycket som ingår – hur högt taket är – baseras på vilket försäkringsbolag samt vilken typ av hemförsäkring man har. Det bör man ha koll på!

Om man saknar hemförsäkring och således också rättsskydd så kan man söka rättshjälp. Det är emellertid långt ifrån säkert att denna ansökan beviljas. Detta då den utgår från hur den ekonomiska situationen hos den sökande ser ut. Många hamnar i kläm gällande detta. Å ena sidan tjänar man lite för mycket för att beviljas rättshjälp, men å andra sidan så är man inte berättigad ett rättsskydd – detta då man exempelvis kanske saknat en hemförsäkring i obruten tid under – som många försäkringsbolag kräver – två års tid. Det är ett problem som många kräver en lösning på. Alla har rätt till ett juridisk ombud/advokat och så säker och rättvis prövning som möjligt.

Kategorier
Allmänt

Vårdnadstvister ökar i Sverige

Vårdnadstvister är ett av de absolut mest känsliga områden som finns inom juridiken. Detta som en följd av att det handlar om familjer som splittras och barn som riskerar att fara illa under – och efter – processen.

Det oroväckande är att antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol ökar i Sverige. Ökningen är dessutom stor. Mellan åren 2008-2018 så skedde en fördubbling där man gick från 3663 fall till 7338 stycken. Inte mycket tyder på att detta är siffror som kommer att sjunka. Det är snarare tvärtom. Något som skapar en hel del frågetecken.

En naturlig förklaring till varför en ökning av vårdnadstvister skett är att antalet separationer också har ökat under samma period. Det ger naturligtvis en fingervisning – men det ger långt ifrån hela sanningen. Föräldrar har genom åren alltid separerat och skilt sig från varandra, men utan att det då inneburit att en uppslitande vårdnadstvist sett dagens ljus. Man har, även efter en separation, kunnat ha en fortsatt kontakt och ett bra samarbete gällande vårdnaden om barnen. Varför sker då så många tvister nu?

Samarbetssvårigheter lyfts fram som orsak

Många pekar på att det blivit ett enklare steg att inleda en tvist. Idag så kan man gå in i en vårdnadstvist utan att vara medveten om vilka konsekvenser en sådan kan föra med sig. Förr erbjöds man tydlig information om vad en vårdnadstvist innebar och vad man kunde förvänta sig av en sådan, men det tröskeln har kommit att planas ut. Därför blir det också, i många fall, en obehaglig överraskning för parterna då man väl befinner sig i rätten.

Varför man väljer att inleda en vårdnadstvist har också en förklaring till ökningen av dessa. Idag finns det ett skäl som sticker ut och det är ett svårtolkat begrepp som innebär samarbetssvårigheter. En förälder kan anse att den andre förälder visar upp samarbetssvårigheter gällande vårdnaden av barnen: något som konkret kan innebära att denne kanske hämtar senare än överenskommet, att hen inte svarar i telefonen eller att man inte kan hitta en gynnsam väg gällande barnets boende hos respektive förälder.

Just samarbetssvårigheter är ett skäl som ofta blir vantolkat och missuppfattat inom en vårdnadstvist. Något som också kan förstärkas av egna känslor. Illustrerat genom att det kan finnas behov av att hämnas eller av att man känner agg eller avundsjuka jämte den forne partnern. Sådana känslor är skäl till att skiljas – men inte nödvändigtvis till att inleda en vårdnadstvist. Att partner kanske varit otrogen och hittat en ny partner är moraliskt förkastligt, men det säger egentligen ingenting om hur denne är som mamma eller pappa.

Samarbetssamtal kan leda till en minskning

Varje kommun i Sverige är, enligt lag, skyldiga att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i samband med att en stämningsansökan – och en motsättning av denna – lämnas in till Tingsrätten i syfte att söka ensam vårdnad om barn. Ett sådant – ofta flera stycken – innebär att man i lugn och ro, tillsammans med respektive ombud samt yrkesskickligt folk inom socialtjänsten får arbeta fram en lösning som passar för båda parter.

Ett samarbetssamtal kan rensa luften och skapa situationer där föräldrar kompromissar snarare än att enbart se till sitt eget bästa. Det handlar om att göra vad som är bäst för barnet. Den insikten kan komma under dessa samtal och leda till att konstruktiva, snarare än destruktiva, lösningar skapas.

Barn drabbas hårt av vårdnadstvister och det är något som många föräldrar inte uppfattar. Själsliga ärr är svåra att läka och ett barn behöver både stöd, umgänge och kontakt med båda sina föräldrar. Att, av fel skäl, inleda en vårdnadstvist kan vara förödande för barnets framtid. Man bör tänka både en och två gånger innan man tar det steget.