Kategorier
Allmänt

Svåra livsval blir enklare med rätt stöd

När man hamnar i en situation där man ser en vårdnadstvist som den enda vägen framåt är livet inte enkelt. Stress ger press och kunskaper och styrka behövs. Var hittar du det stöd du behöver?

Otaliga människor befinner sig i samma situation som dig. Det hjälper förstås inte dig personligen men det kan finnas en tröst i att veta att man inte är ensam. Idag är tyvärr vårdnadstvister vardag för många. De ambitioner och de mål man haft i ett förhållande är borta. Det samarbete med den andra föräldern du hoppats på fungerar inte alls.

I denna situation är det dags för förändring. Om du gjort bedömningen att samarbete inte fungerar kan du inleda en vårdnadstvist. Det viktigaste i alla sådana situationer ska vara det aktuella barnets välbefinnande. Ibland är enskild vårdnad ett bättre alternativ.

Hur fungerar en vårdnadstvist?

Det första man behöver göra är att kontakta en jurist, gärna en som har lång erfarenhet av liknande mål. Ett juridiskt ombud som står på din sida och kan proceduren och vet hur systemet fungerar är helt ovärderlig.

I en situation som denna är det alltid, enligt FN:s barnkonvention, barnets bästa som är i fokus, inte vad föräldrarna tycker. Därför spelar barnets ålder roll – äldre barn kan uttrycka en egen vilja och den ska respekteras. Så även yngre barns, givetvis, men där finns svårigheter av annat slag.

Kostnaden för en vårdnadstvist behöver inte vara ett hinder. Försäkringar kan betala rättshjälp. Om du behöver stöd ska du ta kontakt med advokat.

Kategorier
Allmänt

Vad är en bodelning?

Vid separation, skilsmässa och när någon av parterna avlidit, kan man ibland behöva göra en bodelning. Det innebär att man delar upp det som man tillsammans har ägt under tiden man levt ihop.

En bodelning skiljer sig lite åt beroende om man varit sambos, gifta eller om den görs för att en av parterna har avlidit. Vid en bodelning för sambo omfattas man av sambolagen och inte äktenskapsbalken. Det betyder att all egendom som man har införskaffat under den tid som man har bott ihop och varit sambos ska delas lika. All annan egendom som man hade innan man flyttade ihop är enskild egendom. Har man däremot ingått ett samboavtal där det står hur den gemensamma egendomen ska delas upp vid en separation är det samboavtalet som gäller och man kan inte begära en bodelning vid separation.

En bodelning skiljer sig åt mellan sambos, gifta och avliden

Vid en skilsmässa ska man göra en bodelning utifrån äktenskapsbalken vilket innebär att all egendom ska delas mellan makarna. När man gifter sig blir normalt all egendom gemensam om man inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger annat. Ett äktenskapsförord står alltid över äktenskapsbalken. Även när en maka eller make avlider ska det göras en bodelning. Men till skillnad från vid en skilsmässa eller separation mellan sambos är det ofta flera parter inblandade som barn, arvingar och personer som finns med i ett testamente. Det är viktigt att man reder ut vad som gäller så att det inte uppstår problem senare eller att andra arvtagare ställer krav i efterhand.

Kategorier
Allmänt

Att reda ut ett arv

Det sista man behöver när ett dödsfall inträffat är oenighet. Ändå är det inte ovanligt att det sker. Det är ofta starka känslor närvarande när någon går bort. Då är det viktigt med fakta.

Trots att man i många fall är något förberedd på ett dödsfall går det ändå inte att fullt ut förbereda sig. När en människa är borta tillkommer det dessutom ett stort antal praktiska frågor. Frågor och problem man aldrig funderat över kan komma upp. Det kan låta krasst att ens fundera över ägodelar och liknande, men det är ändå saker som behöver tas om hand och hanteras. Det kan tyvärr också bli så att man inte är helt överens inom släkt och familj efter ett dödsfall. Enklast och bäst ställer sig saken om man i god tid och under odramatiska förhållanden tagit kontakt med advokater som är specialiserade på arvsrätt.

Vad är det som gäller?

I Sverige finns ett begrepp som heter arvsordning och i grunden är det denna som bestämmer vem som ska ärva någon och hur mycket. Vissa saker kan inte ens ett testamente ändra på. Vet man med sig att det finns saker som behöver ordnas ska man ändå ordna upp sina affärer och låta en juridiskt kunnig person upprätta ett testamente. Många glömmer t.ex. att en sambo inte ärver något alls oavsett att man sammanlevt i många år. Vill man ändra på den saken behöver man kontakta advokat. En advokat kan hjälpa dig att göra oklarheter klara, så kontakta en advokatbyrå.

Kategorier
Allmänt

Mycket på spel vid misstänkt narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Det är ett lagbrott som ofta får flera sociala konsekvenser utöver de juridiska. Om du är misstänkt kan du behöva stöd av en advokat.

Det finns brott och så finns det brott. Hur vi ser på vad som är lagligt och olagligt är ofta ett politiskt resultat av tradition och historia. Det kan vara oerhört svårt att bryta en inslagen väg som samhället har haft under väldigt lång tid. Hur vi generellt ser på narkotika i Sverige är ett exempel på det, både ur ett socialt och juridiskt perspektiv. Förutom att ett missbruk kan leda till destruktiva sociala konsekvenser som förlorat umgänge, problem med att behålla varaktiga relationer, ekonomiska svårigheter och såklart hälsomässiga bekymmer kan det också få tuffa juridiska följder. Sverige har en, jämfört med många andra länder, mycket tuff narkotikapolitik som också påverkar hur vi ser på narkotikabrott. Man kan förvänta sig relativt hårda straff även för mindre bruk och innehav.

Fängelse upp till tio år

För den som är misstänkt för narkotikabrott står med andra ord mycket på spel, oavsett om det handlar om mindre mängder innehav eller personligt bruk. Även ett narkotikabrott klassat som ringa kan ge dig upp till sex månader i fängelse, medan synnerligt grovt narkotikabrott kan ge fängelse i hela tio år.

När så mycket står på spel bör du inte stå ensam i rättssalen. Som misstänkt eller åtalad har du alltid rätt till en försvarsadvokat. Utnyttja den rättigheten. Svensk lag är komplicerad och mycket tolkningsbar. Man behöver stöd av någon som vet vad man gör. Du har för mycket att förlora på att inte ta hjälp av en bra advokat.

Rätt argument i rätt forum

Det finns en debatt i Sverige om att förändra narkotikapolitiken. Somliga vill släppa all narkotika fri medan andra hävdar att det bör finnas en statligt reglerad marknad för “lättare” droger, som till exempel hasch eller marijuana, ungefär som Systembolaget med alkohol. Man menar att det skulle förändra stigmatiseringen av narkotikabruk.

Oavsett vilken sida man står på i den debatten är det dessvärre inga argument som du kan ta med dig in i rättssalen och tro att det kommer hjälpa din sak. Där och då behöver du förhålla till det som är – nämligen att narkotika är olagligt och du behöver argumentera för din oskuld. Det är inte där du förändrar lagen. Gör det bästa du kan av situationen som pågår. Läs mer om narkotikabrott på denna hemsida: narkotikabrott.nu

Kategorier
Allmänt

Så hittar du rätt advokat

Så hittar du rätt advokat. Att hamna i en prekär situation kan komma att kräva professionell hjälp. Detta oavsett om man hamnar i en ekonomisk tvist, om en tvist inom familjerätt eller om man misstänks för något typ av brott. Att ha en jurist – eller, som vid det senare exemplet – en advokat vid sin sida ger större möjligheter och en trygghet som kommer att behövas. Frågan är hur man hittar rätt advokat?

Helt enkelt är det inte. Det finns många faktorer som spelar in kring hur man ska välja advokat. Beroende på vad man exempelvis är misstänkt för typ av brott så bör också advokatens erfarenhet och kunskap matcha detta. Det vill säga: du ska söka en advokat med erfarenhet och kunskap mot det du behöver hjälp med. Ett tips är att gå i på Advokatsamfundets hemsida och använda den söktjänst de tillhandahåller.

Behöver du hjälp av en advokat i exempelvis Jönköping och där du misstänks för ett ekonomiskt brott så kan du också använda dessa sökord och därefter få ett antal namn/byråer föreslagna för dig. Det går naturligtvis även att använda Google för att hitta rätt advokat.

Hitta en erfaren advokat

Att välja en advokat handlar mycket om att hitta rätt personkemi. Du som klient ska dels trivas med den advokat du anlitar och dels också känna att du tryggt kan lägga ditt eget försvar i dennes händer. Lyhördhet är en nyckel i detta. Många upplever att de inte får komma till tals och att deras egna infallsvinklar och förslag blir negligerade i sammanhanget. Man upplever att advokaten kör sitt eget race oavsett.

Det handlar här om en balansgång: advokaten har kunskap, utbildning och erfarenhet som man själv saknar. Men, för den sakens skull så måste advokaten också verka för varje klients bästa och därmed så ska också klienten känna ett förtroende.

Personkemi är ytterst viktigt och ännu viktigare blir detta om det handlar om allvarligare typer av brott. Där kommer advokaten att, till mångt och mycket, vara den enda egentliga kontakt man har med omvärlden. Då är det också väldigt viktigt att man även kan tala om annat än det som primärt rör det specifika målet.

Vem betalar advokaten och juristen?

Är man misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan och dennes arvode bekostas av statliga medel – detta för att säkerställa att alla misstänkta får en chans till bästa möjliga försvar och en rättvis prövning. Skulle man bli frikänd så betalar man ingenting. Blir man däremot dömd för det brott man misstänks för så kan man – delvis eller fullt ut – blir ersättningsskyldig.

Mindre företeelser och tvister kan komma att bekostas av det egna rättsskyddet. Detta är inkluderat i hemförsäkringen och det är därmed också ytterst individuellt. Hur mycket som ingår – hur högt taket är – baseras på vilket försäkringsbolag samt vilken typ av hemförsäkring man har. Det bör man ha koll på!

Om man saknar hemförsäkring och således också rättsskydd så kan man söka rättshjälp. Det är emellertid långt ifrån säkert att denna ansökan beviljas. Detta då den utgår från hur den ekonomiska situationen hos den sökande ser ut. Många hamnar i kläm gällande detta. Å ena sidan tjänar man lite för mycket för att beviljas rättshjälp, men å andra sidan så är man inte berättigad ett rättsskydd – detta då man exempelvis kanske saknat en hemförsäkring i obruten tid under – som många försäkringsbolag kräver – två års tid. Det är ett problem som många kräver en lösning på. Alla har rätt till ett juridisk ombud/advokat och så säker och rättvis prövning som möjligt.

Kategorier
Allmänt

Vårdnadstvister ökar i Sverige

Vårdnadstvister är ett av de absolut mest känsliga områden som finns inom juridiken. Detta som en följd av att det handlar om familjer som splittras och barn som riskerar att fara illa under – och efter – processen.

Det oroväckande är att antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol ökar i Sverige. Ökningen är dessutom stor. Mellan åren 2008-2018 så skedde en fördubbling där man gick från 3663 fall till 7338 stycken. Inte mycket tyder på att detta är siffror som kommer att sjunka. Det är snarare tvärtom. Något som skapar en hel del frågetecken.

En naturlig förklaring till varför en ökning av vårdnadstvister skett är att antalet separationer också har ökat under samma period. Det ger naturligtvis en fingervisning – men det ger långt ifrån hela sanningen. Föräldrar har genom åren alltid separerat och skilt sig från varandra, men utan att det då inneburit att en uppslitande vårdnadstvist sett dagens ljus. Man har, även efter en separation, kunnat ha en fortsatt kontakt och ett bra samarbete gällande vårdnaden om barnen. Varför sker då så många tvister nu?

Samarbetssvårigheter lyfts fram som orsak

Många pekar på att det blivit ett enklare steg att inleda en tvist. Idag så kan man gå in i en vårdnadstvist utan att vara medveten om vilka konsekvenser en sådan kan föra med sig. Förr erbjöds man tydlig information om vad en vårdnadstvist innebar och vad man kunde förvänta sig av en sådan, men det tröskeln har kommit att planas ut. Därför blir det också, i många fall, en obehaglig överraskning för parterna då man väl befinner sig i rätten.

Varför man väljer att inleda en vårdnadstvist har också en förklaring till ökningen av dessa. Idag finns det ett skäl som sticker ut och det är ett svårtolkat begrepp som innebär samarbetssvårigheter. En förälder kan anse att den andre förälder visar upp samarbetssvårigheter gällande vårdnaden av barnen: något som konkret kan innebära att denne kanske hämtar senare än överenskommet, att hen inte svarar i telefonen eller att man inte kan hitta en gynnsam väg gällande barnets boende hos respektive förälder.

Just samarbetssvårigheter är ett skäl som ofta blir vantolkat och missuppfattat inom en vårdnadstvist. Något som också kan förstärkas av egna känslor. Illustrerat genom att det kan finnas behov av att hämnas eller av att man känner agg eller avundsjuka jämte den forne partnern. Sådana känslor är skäl till att skiljas – men inte nödvändigtvis till att inleda en vårdnadstvist. Att partner kanske varit otrogen och hittat en ny partner är moraliskt förkastligt, men det säger egentligen ingenting om hur denne är som mamma eller pappa.

Samarbetssamtal kan leda till en minskning

Varje kommun i Sverige är, enligt lag, skyldiga att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i samband med att en stämningsansökan – och en motsättning av denna – lämnas in till Tingsrätten i syfte att söka ensam vårdnad om barn. Ett sådant – ofta flera stycken – innebär att man i lugn och ro, tillsammans med respektive ombud samt yrkesskickligt folk inom socialtjänsten får arbeta fram en lösning som passar för båda parter.

Ett samarbetssamtal kan rensa luften och skapa situationer där föräldrar kompromissar snarare än att enbart se till sitt eget bästa. Det handlar om att göra vad som är bäst för barnet. Den insikten kan komma under dessa samtal och leda till att konstruktiva, snarare än destruktiva, lösningar skapas.

Barn drabbas hårt av vårdnadstvister och det är något som många föräldrar inte uppfattar. Själsliga ärr är svåra att läka och ett barn behöver både stöd, umgänge och kontakt med båda sina föräldrar. Att, av fel skäl, inleda en vårdnadstvist kan vara förödande för barnets framtid. Man bör tänka både en och två gånger innan man tar det steget.